قبض جریمه

پیـش هیـچ آدمـی
بـه خطایـت اعتـراف مکن...
آدم هـا جنـبه ندارنـد
ژست خدایـی بـرایت میگیـرند...
سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور

پرداخت آسان قبض جریمه
زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم ولی هر گاه پرسیدند مرا دوست داری بدان درون آنها جای گرفته اییی ..نرگس
#واقعیت

سایت پرداخت قبض جریمه
باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای ؛ تحویل دهی...
خواه با فرزندی خوب...
خواه با باغچه ای سرسبز...
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی...
و اینکه بدانی...
حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است.
این یعنی تو موفق شده ای!


#زندگی
پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور